Ekspozycje nowoczesności
1821–1929

Zespół

Jakub Jakubaszek

Jakub JAKUBASZEK [jakjak] – doktorant w IKP UW. Zajmuje się zagadnieniami postaw, doświadczeń oraz imaginarium prowincjonalnej inteligencji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX wieku. Pracę magisterską, wyróżnioną w konkursie im. J.J. Lipskiego (2013), poświęcił królewiackiej prasie prowincjonalnej ujętej w sposób antropologiczny: z jednej strony na tle praktyk kulturowych (czytelniczych, wydawniczych, form spędzania czasu itd.), z drugiej strony przez pryzmat rynku prasy, w kontekście trudnych relacji między Warszawą (i warszawską inteligencją) a peryferiami Królestwa. Publikował między innymi w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Laboratorium Kultury” i tomach zbiorowych. Prywatnie miłośnik muzyki dawnej i dziewiętnastowiecznej, zwłaszcza niemieckiego romantyzmu.

Justyna Jaworska

Justyna JAWORSKA [just] – adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w IKP UW, gdzie prowadzi między innymi zajęcia z historii kultury polskiej XIX wieku i jest szefową Zespołu Badań Mody i Dizajnu. Modą – również XIX-wieczną – zajmuje się w perspektywie obyczajów, kultury wizualnej i antropologii ciała. Bada też kulisy warszawskiej Wystawy Higienicznej z 1887 roku.

Joanna Kubicka

Joanna KUBICKA [JK] – doktor, członkini Zespołu Kultury XIX wieku oraz Zespołu Animacji Kultury w IKP UW. Zajmuje się historią kultury dziewiętnastowiecznej, zwłaszcza procesami demokratyzacji i tradycjami zaangażowania społecznego. Od 2007 roku prowadzi Stowarzyszenie Katedra Kultury, zrzeszające pracowników i absolwentów IKP UW. Prowadziła między innymi autorskie konwersatorium Paryż – Warszawa. Wiek XIX. Współredagowała książkę Kulturologia polska XX wieku. Antologia  (2013). Jako kuratorka wystawy „Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku” (Muzeum Woli, Warszawa maj – październik 2014) opracowała towarzyszący jej katalog (2014). Autorka rozprawy doktorskiej o idei samopomocy w drugiej połowie XIX wieku (w przygotowaniu do druku).

Piotr Kubkowski

Piotr KUBKOWSKI [pk] – sekretarz projektu, doktorant w Zakładzie Historii Kultury, członek zespołu Pracowni Studiów Miejskich w IKP UW. Zajmuje się kulturą miejską (współczesną i w ujęciach historycznych), studiami nad męskością, początkami kultury popularnej, w tym zwłaszcza historią praktyk sportowych i higienicznych, a także literaturą o tematyce miejskiej i historią architektury nowoczesnej. Od 2010 współorganizuje i współprowadzi cykliczne objazdy naukowe studentów kulturoznawstwa. Współredaktor i współautor książki Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego (2013), artykuły publikował m.in. w tomach „Almanachów antropologicznych”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „ResPublice Nowej” i „Nowych Książkach”. Przygotowuje pracę doktorską o Warszawskim Towarzystwie Cyklistów.

Iwona Kurz

Iwona KURZ – wykładowczyni w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej, członkini Zespołu Kultury XIX wieku i Zespołu Pamięci o Zagładzie w IKP UW. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologią kultury wizualnej oraz problematyką ciała i gender. Interesuje ją moment narodzin foto-tożsamości – kiedy media wizualne (przede wszystkim fotografia i film) w istotny sposób zaczynają wpływać na (auto)narracje indywidualne i zbiorowe. Między innymi zredagowała antologię Film i historia (2008), współredagowała podręczniki akademickie Antropologia ciała (2008) oraz Antropologia kultury wizualnej (2012), redaktorka i współtłumaczka książki Jonathana Crary’ego Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna (2009). Stale publikuje w „Dwutygodniku”; współzałożycielka i współredaktorka pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” (www.widok.ibl.waw.pl).

Małgorzata Litwinowicz-Droździel

Małgorzata LITWINOWICZ-DROŹDZIEL [ML] – kierowniczka projektu i międzyzakładowego Zespołu Kultury XIX wieku, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury IKP UW, historyczka kultury polskiej XIX wieku, lituanistka, animatorka kultury. Zajmuje się problematyką polskiej nowoczesności, w szczególności kwestiami związanymi z przemianami medialnymi i wynalazczością. Prowadzi mi.in. konwersatorium Praktyka-utopia-metafora. Wynalazek w XIX wieku. Autorka książki O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie historycznym b. Wielkiego Księstwa Litewskiego (2008). Publikowała w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Dialogu”, „Pamiętniku Literackim”, „Kulturze Współczesnej”. Jest także współzałożycielką i czynną członkinią Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”. Od 2006 kieruje Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Opowiadania, który co roku odbywa się w Warszawie.

Igor Piotrowski

Igor PIOTROWSKI [ip] – adiunkt w Zakładzie Historii Kultury, członek Zespołu Kultury Staropolskiej, współzałożyciel Pracowni Studiów Miejskich w IKP UW. Zajmuje się dziejami Warszawy i historią kultury polskiej. Autor książek Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii… (2007), Pieśń i moc. Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (2012). Współredaktor tomów zbiorowych, m.in. ostatnio: Ceglane ciało, gorący oddech. Warszawa Leopolda Tyrmanda (2015). Publikował w „Dialogu”, „Kulturze Współczesnej” i „Tekstach Drugich”.

Paweł Rodak

Paweł RODAK – kierownik projektu, historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, profesor w Zakładzie Historii Kultury IKP UW. Zajmuje się historią polskiej literatury i kultury nowoczesnej (XIX i XX wieku) oraz antropologią słowa (przede wszystkim praktykami pisma i druku). Autor książek: Wizje kultury pokolenia wojennego (2000), Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune (2009), Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (2011). Współredaktor i współautor tomów zbiorowych: Wojna: doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze (2006), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki (2010), Kulturologia polska XX wieku (2013), Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014).

Agata Sikora

Agata SIKORA [AS] – w IKP UW obroniła pracę doktorską poświęconą narodzinom szczerości nowoczesnej jako kategorii kulturowej (książka w przygotowaniu). Stypendystka programu ETIUDA finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2014–2015); odbyła wizytę naukową w The Centre for History of Emotions na Queen Mary University of London. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół twórczości słownej, wyłaniania porządku nowoczesnego widzianego przez pryzmat doświadczenia osobistego i praktyk komunikacyjnych. Publikowała artykuły m. in w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Pamiętniku Literackim” oraz w licznych tomach zbiorowych. Pisuje recenzje literackie dla „Nowych Książek” i „Twórczości”.

Alicja Urbanik

Alicja URBANIK [Alicja] – doktorantka w Zakładzie Historii Kultury w IKP UW, absolwentka kulturoznawstwa i filologii angielskiej. W pracy magisterskiej zajmowała się związkami wynalazczości z rozwojem spirytyzmu w drugiej połowie XIX wieku, a doktorat pisze o modelach emancypacji w środowisku robotnic fabrycznych w drugiej połowie XIX wieku. Jej zainteresowania naukowe obejmują wszelkie przejawy nowoczesności XIX-wiecznej, obracając się jednak przede wszystkim wokół tematów pomijanych w oficjalnym dyskursie, rzeczy śmiesznych, skandalicznych, kuriozalnych. Interesuje się również powieścią wiktoriańską i jej wpływem na kulturę popularną.

Współpraca

Witold Zakrzewski

Natalia Grądzka

Instytut Kultury Polskiej Narodowy program rozwoju humanistyki
Projekt realizowany w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2013–2016; finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0110/NPRH2/H11/81/2013).
Na tej stronie korzystamy z cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej